Skip to content
: 13990 >> 15990 >> https://naracki.els.mk/profile/login
: contact@els.mk

Еко логистик сервис

Еко логистик сервис

Најбрзата, најдоверливата, најгрижливата и еколошка приватна пошта.

 

НАШИ ВРЕДНОСТИ
ЕКО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје постојано се стреми кон унапредување на своите вредности преку:
• Инвестиции во развој, опрема и технологии
• Привлекување на потенцијални коминтенти
• Промовирање на услугите
• Одржување на деловниот однос со постоечките клиенти
• Комплетно решение на едно место
• Постојана едукација на кадар
• Обезбедување на безбедни и соодветни услови за работа
• Грижа за вработените и тимскиот дух
• Грижа за животната средина и однесување во склад со еколошките начела

НАША ВИЗИЈА
Генералната визија на ЕКО ЛОГИСТИК СЕРВИС ДООЕЛ Скопје е да биде една од водечките компании во доменот на своето работење

ЦЕЛИ
• Идентификување и елиминирање на сите форми на загуби кои што влијаат на квалитетот на работењето
• Реализирање на успешна и навремена достава на пратки за целосно задоволување на барањата на клиентите
• Намалување на бројот на рекламации и незадоволни клиенти
• Дефинирање на обврските на вработените и обезбедување соодветни насоки и обука за извршување на соодветни работни задачи на секој вработен
• Грижа за безбедноста и здравјето на работниците
• Заштита на угледот на компанијата
• Грижа за животната средина и имплементација на еколошките вредности при вршењето на својата дејност.