ул.15-ти Корпус бр.1 Скопје
13990 :: 15990
naracki@els.mk

Како да

… Спакувате пратка

Пакувањето мора да одговара на тежината, обликот, содржината, големината и обележаната вредност на пратката.

Пакетот може да биде спакуван во обвивка, кутија, гајба или торба и вкрстено да се поврзе во мрежа со соодветна јачина, доколку формата дозволува. Испраќачот е одговорен за правилното пакување на содржината и затворањето на пакувањето и е должен да ја заштити содржината од оштетување со соодветно пакување. За пакувањата што содржат кревки супстанции, течности, прав или растворливи материи, дефинирани се посебни прописи во врска со пакувањето.

Можете да купите амбалажа за општа и специјална намена во поштата, но пакетот може да го спакувате и во ваше пакување (обвивка, кутија за пакување, кутија, торба) или во оригинално пакување за општи и специјални намени, со различни форми и големини. Пакување со специјална намена изработено од трослоен картон е наменето за пакување шишиња, проекти, слики, календари итн.

Вредноста на пакетот е означена на адресницата на пакетот, кој го придружува пакетот од приемот до испораката.

Најмалите димензии на адресната страна на пакувањето се 9 x 14 cm.

Гломазен пакет е секое пакување чии димензии ги надминуваат наведените димензии, како и оној што поради својата форма или структура не може да се договори и пренесе со други пакувања и мора да се прими како посебен пакет. Збирот на должината и обемот на пакувањето на најшироката точка може да биде максимум 300 см, со најголема димензија до 200 см, доколку постојат технички можности за примање и пренесување на гломазен пакет.

Специјално пакување

Стаклени садови и други кревки предмети (керамички предмети, електрична и компјутерска опрема и сл.) треба да бидат спакувани во тврда кутија, исполнети со соодветен заштитен материјал или завиткани во заштитен материјал и спакувани во тврди картони, кога формата на предметот не дозволува пакување во кутијата, за да се спречи какво било триење или удар при транспортот, или меѓу предметите меѓусебно, или помеѓу предметите и ѕидовите на кутијата, со цел да се овозможи целосна безбедност на содржината на пратката во транзит. Пратките што содржат стакларија и други кревки предмети, испраќачот треба да ги достави како посебни пратки, чија содржина бара посебно внимание при приемот, обработката, транспортот и испораката.

Течностите треба да бидат затворени во целосно водоотпорни контејнери. Секој контејнер се става во посебна тврда кутија во која има соодветен заштитен материјал за апсорпција на течности во случај на оштетување на контејнерот. Капакот на кутијата цврсто се затвора за да не може да се отвори.

Масни и малку растворливи материи (мазива, течен сапун, креми, смоли и сл.) мора да се затворат во првото пакување (кутија, платнена вреќа или пластична кеса), а потоа во кутија направена од дрво, метал, цврст пластичен материјал или некој друг материјал за да се спречи истекување на содржината.

Разни видови суви прашоци мора да бидат спакувани во контејнер (вреќа, кутија изработена од метал, дрво, отпорен пластичен материјал или картон).